Privacy beleid

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Kynologenclub Grensstreek Noord- Oost Nederland, hierna te noemen KC-gnon ontvangt en verwerkt van haar leden.

Indien u lid bent of wordt van de KC-gnon, of om een andere reden persoonsgegevens aan de KC-gnon verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij vragen u om het Privacy beleid door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

2. Welke gegevens verwerkt de |KC-gnon en voor welk doel

2.1. In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  • adresgegevens eventueel postadres
  • telefoonnummer(s), e-mailadres, bankrekeningnummer
  • (eventueel) de (stamboom- en gezondheids-) gegevens en foto’s van uw honden
  • Beeldmateriaal (foto’s en video’s) opgenomen tijdens evenementen en activiteiten van de KC-gnon

2.2 De KC-gnon verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
  • Uw gegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, uitnodigingen, informatie over diensten en de activiteiten van de KC-gnon.
  • Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, ten behoeve van het lidmaatschapsgeld, cursussen en afgenomen diensten af te wikkelen.
  • Het beeldmateriaal wordt door de redacties van de Nieuwsbrief, de website van de KC-gnon en de facebook pagina van de KC-gnon gebruikt om de leden te informeren over de evenementen en de activiteiten.
  • Voor het gebruik van beeldmateriaal opgenomen door individuele deelnemer tijdens evenementen en activiteiten van de vereniging kan de KC-gnon geen verantwoording op zich nemen.
E-mail berichtgeving (op-out)

De KC-gnon gebruikt uw naam en adres en/of e-mailadres om u en eventuele nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van en over de KC-gnon toe te zenden.

3. Bewaartermijnen

De KC-gnon verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw cursus en/of lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Aansluitend worden de persoonsgegevens uit de ledenadministratie vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de KC-gnon passende technische en organisatorische maatregelen getroffen overeenkomstig de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van de KC-gnon kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De KC-gnon zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop de KC-gnon uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (tevens functionaris gegevensbescherming).

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze penningmeester@kcgnon-emmen.nl.

6. Wijzigingen

Het privacy beleid van de KC-gnon is in ontwikkeling. Het bestuur van de KC-gnon richt zich op het verder vormgeven en completeren van het privacy beleid. Het is dan ook mogelijk dat wijzigingen en aanvullingen op het privacy beleid worden doorgevoerd via de website van de KC-gnon (www.kcgnon-emmen.nl) kunt u de meest actuele versie vinden.